Warunki handlowe dla sklepu internetowego

Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi”) regulują wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży.

1. Definicje

1.1 W niniejszych warunkach handlowych.

1.1.1 „Sklep internetowy” oznacza program komputerowy – aplikację internetową dostępną w sieci Internet pod adresem www.janoschbf.com, której podstawową funkcjonalnością jest wyświetlanie, wybieranie i zamawianie towarów przez Użytkownika;

1.1.2 „Umowa kupna” oznacza umowę kupna w rozumieniu postanowień § 2079 i nast. Kodeksu Cywilnego zawartego pomiędzy Operatorem jako sprzedawcą a Użytkownikiem jako kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.1.3 „Koszyk” oznacza część Sklepu Internetowego, która jest automatycznie generowana przez aktywację odpowiednich funkcji przez Użytkownika w ramach jego działań w środowisku użytkownika Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez dodanie lub usunięcie Towarów i/lub zmiany ilości wybranych Towarów;

1.1.4 „Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami;

1.1.5 „Operator” oznacza firmę JANOSCH B&F s.r.o., REGON firmy: 26866650, z siedzibą pod adresem Čeladná 752, 739 12 Čeladná;

1.1.6 „Dane dostępowe” oznaczają niepowtarzalną nazwę logowania i związane z nią hasło wprowadzone przez Użytkownika do bazy danych Sklepu Internetowego podczas Rejestracji;

1.1.7 „Rejestracja” oznacza elektroniczną rejestrację użytkownika w bazie danych sklepu internetowego, poprzez wypełnienie przynajmniej obowiązkowych danych rejestracyjnych w interfejsie użytkownika sklepu internetowego oraz danych dostępowych, a następnie ich przechowywanie w bazie danych sklepu internetowego ;

1.1.8 „Konsument” oznacza Użytkownika – osobę, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera Umowę z Operatorem lub w inny sposób z nim współpracuje;

1.1.9 „Użytkownik” oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną, która korzysta ze Sklepu;

1.1.10 „Konto użytkownika” oznacza część Sklepu internetowego, która jest tworzona przy każdej Rejestracji dla każdego Użytkownika (tj. jest unikalna dla każdego Użytkownika) i udostępniana po wprowadzeniu Danych Dostępowych;

1.1.11 „Towar” oznacza przedmiot oferowany przez Operatora do sprzedaży Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu internetowego oraz, jeśli jest oferowany dla Towarów, licencję na korzystanie z tego przedmiotu;

2 Informacje dla Konsumenta przed zawarciem umowy

2.1 W odniesieniu do ceny Towarów oraz kosztów transportu i innych opłat obowiązują następujące zasady:

2.1.1 Ceny dostarczonych towarów, świadczonych usług i licencjonowanych treści są podane na stronie internetowej wraz z podatkiem VAT i bez VAT, łącznie ze wszystkimi opłatami przewidzianymi przez prawo, jednak koszty dostawy towarów lub usług różnią się w zależności od wybranej metody transportu i sposobu płatności. Uzgodniona cena nie obejmuje żadnych płatności, opłat ani innych nagród, które Użytkownik musi przeznaczyć na usługi świadczone przez osoby trzecie w związku z zapłatą uzgodnionej ceny; koszty te pokrywa wyłącznie Użytkownik.

2.1.2 W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru, a w przypadku umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość koszty zwrotu Towaru w przypadku, gdy towar ten nie może zostać zwrócone zwykłą pocztą.

2.2 Odstąpienie od umowy ma zastosowanie, gdy:

2.2.1 Zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od otrzymania Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do Operatora (jako sprzedającego) w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie.

2.2.2 Konieczne będzie również wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na swój koszt do Operatora na adres Čeladná 752, 739 12 Čeladná.

2.2.3 Konsument ma obowiązek zwrócić je Operatorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od danej Umowy Sprzedaży, lub przekazać je na adres placówki lub siedziby Operatora. Termin uważa się za zachowany, nawet jeśli Towar zostanie wysłany do Operatora nie później niż ostatniego dnia powyższego terminu.

2.2.4 Konsument nie może odstąpić od umowy: oraz o świadczenie usług, które Operator wykonał za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2.2.5 Konsument obowiązany jest zapłacić proporcjonalną część ceny w przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, których wykonywanie już się rozpoczęło.

2.2.6 W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest podać na piśmie numer swojego rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona cena zakupu Towaru, która może ulec obniżeniu, jeżeli zachodzą przyczyny prawne.

2.2.7 Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Towaru, który zwróci Operatorowi uszkodzony i/lub używany, w szczególności jeśli oryginalne oznaczenia Towaru (tj. etykiety, nalepki itp.) Zostaną usunięte, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Operatorowi za stan.

2.3 Konsument ponosi wobec Operatora odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami Towaru, w tym z jego funkcjonalnością.

2.4 Operator korzysta z możliwości pozasądowego rozstrzygania reklamacji konsumentów. W przypadku reklamacji Konsumenci mogą skontaktować się nieodpłatnie z odpowiednim pracownikiem Operatora za pośrednictwem adresu e-mail info@janoschbf.com. Skargi można kierować do organu nadzorczego lub państwowego. Inspekcja Handlowa rozpatruje pozasądowe reklamacje konsumentów w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

3 Proces zawarcia umowy

3.1 Operator oferuje Użytkownikom zawarcie umowy kupna za pośrednictwem sklepu internetowego. Ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży przez Operatora jest wyświetlenie w interfejsie użytkownika sklepu internetowego przycisku „Dodaj do koszyka”.

3.2 Kliknięcie na dany przycisk oznaczony „Zamówienie” jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją oferty Operatora na zawarcie Umowy Sprzedaży zgodnie z punktem 3.1 niniejszych Warunków Handlowych.

3.3 Umowa kupna zostaje zawarta przez bezwarunkowe przyjęcie oferty zgodnie z paragrafem 3.2 niniejszych warunków handlowych.

3.4 Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy elektroniczna informacja o kliknięciu przycisku w rozumieniu ust. 3.2 przez Użytkownika dotrze do serwera, na którym zainstalowany jest Sklep Internetowy.

3.5 Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia odpowiednich pól tekstowych w środowisku użytkownika sklepu internetowego prawdziwymi i kompletnymi danymi, w szczególności adresem e-mail, danymi identyfikacyjnymi oraz w stosownych przypadkach, adresem dostawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator rozsądnie uzna wprowadzone przez niego dane za poprawne i kompletne i nie ma prawa do sprawdzenia wprowadzonych danych.

3.6 Operator prześle Użytkownikowi wiadomość mailową o zawarciu Umowy Sprzedaży na adres mailowy podany przez Użytkownika w odpowiednim polu w środowisku użytkownika Sklepu Internetowego.

4 Umowa kupna

4.1 Zawierając Umowę Sprzedaży wchodzą w życie następujące postanowienia:

4.1.1 Użytkownik kupuje od Operatora Towary, które Użytkownik wybrał w środowisku użytkownika Sklepu Internetowego, dodając je do Koszyka, w ilości, którą wybrał i/lub ustawił dla danego Towaru w środowisku użytkownika sklepu internetowego, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Operatorowi za dany towar cenę określoną dla takiego Towaru w środowisku użytkownika sklepu internetowego.

4.1.2 Operator ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży do momentu wysłania Towaru do Użytkownika, z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny. Czynność prawna Operatora polegająca na poinformowaniu Użytkownika o braku możliwości dostarczenia zamówionego przez niego Towaru jest również traktowana jako odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

4.1.3 Operator ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie zamówienia i do czasu otrzymania od Użytkownika potwierdzenia zamówienia ma prawo opóźnić wysłanie Towaru do Użytkownika.

4.1.4 Sposób pakowania Towarów określa wyłącznie Operator; wyłącza się postanowienia § 2097 Kodeksu Cywilnego.

4.1.5 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia Operatorowi kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru do Użytkownika, w wysokości określonej dla zamówienia w środowisku użytkownika Portalu.

4.1.6 Użytkownik ma prawo do wyboru spośród opcji wyświetlanych Użytkownikowi w środowisku użytkownika Sklepu Internetowego, sposobu zapłaty ceny zakupu Towarów oraz wszelkich innych korzyści pieniężnych na rzecz Operatora.

4.1.7 Jeżeli którakolwiek z metod płatności zawiera informacje o kosztach dokonania takiej płatności, Użytkownik jest zobowiązany do poniesienia kosztów dokonania takiej płatności, które są wymienione do płatności w środowisku użytkownika Sklepu Internetowego.

4.1.8 W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem, użytkownik zobowiązany jest do wskazania symbolu zmiennego określonego przez Operatora.

4.1.9 W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Użytkownika jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Operatora.

4.1.10 Operator ma prawo udzielić Użytkownikowi rabat na cenę Towaru. Rabaty na ceny Towarów nie można łączyć ze sobą, chyba że wyraźnie określono inaczej.

4.1.11 Cena zakupu Towarów nie obejmuje żadnych płatności, opłat ani innych nagród, które Użytkownik musi wydać na usługi świadczone przez osoby trzecie w związku z zapłatą ceny zakupu Towarów; takie koszty są wyłącznie kosztami Użytkownika.

4.1.12 Operator zastrzega sobie prawo własności Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu Towaru przez Użytkownika.

4.1.13 Operator zobowiązuje się dostarczyć Towar Użytkownikowi w rozsądnym terminie od zawarcia Umowy Sprzedaży. Wszystkie terminy dostawy towarów wymienione w interfejsie użytkownika sklepu internetowego mają wyłącznie charakter informacyjny.

4.1.14 Operator na żądanie Użytkownika prześle Użytkownikowi dokument podatkowy – fakturę w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika podany w zamówieniu w Środowisku Użytkownika Sklepu Internetowego.

4.1.15 Jeżeli Operator wraz z Towarem przekaże Użytkownikowi prezent, donacja między Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta pod warunkiem, że w przypadku wygaśnięcia Umowy Sprzedaży (np. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży), Donacja wygasa natychmiast od początku wraz z Umową Sprzedaży, a Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu przekazanego prezentu wraz z towarem Operatorowi.

4.1.16 Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz prawo od wadliwego wykonania umowy u Operatora pod adresem jego placówki lub siedziby. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym Operator otrzymał od Użytkownika reklamowany Towar.

4.1.17 Jeżeli w środowisku użytkownika Sklepu internetowego zostanie oznaczone, że dany Towar jest używany, Użytkownik kupuje Towar w stanie używanym, z uwzględnieniem stwierdzonych wad tych Towarów.

4.1.18 Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, przechodzi na Użytkownika będącego Konsumentem w momencie odebrania towaru przez Użytkownika.

4.1.19 Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia Towaru będącego przedmiotem Umowy przechodzi na Użytkownika niebędącego Konsumentem z chwilą odebrania towaru przez Użytkownika.

5 Konto użytkownika

5.1 Użytkownik ma prawo do założenia Konta Użytkownika poprzez Rejestrację.

5.2 Użytkownik zobowiązany jest do podania Danych Dostępowych przed wejściem na Konto Użytkownika.

5.3 Skorzystaj z danych identyfikacyjnych wprowadzonych podczas rejestracji, weź pod uwagę dane wprowadzone przy zamawianiu każdego Towaru, o które prosisz po zalogowaniu się na swoje Konto użytkownika.

5.4 Użytkownik nie może udostępnić stronom trzecim Dane dostępowe lub jakikolwiek inny dostęp do Konta użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zachowania ich poufności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawnione użycie tych danych dostępowych lub Konta Użytkownika oraz za szkody spowodowane przez Operatora lub osobę trzecią. W przypadku utraty, kradzieży lub innego naruszenia prawa do posługiwania się tymi hasłami, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora. Operator dostarczy Użytkownikowi nowe dane dostępowe w rozsądnym terminie.

5.5 W przypadku rejestracji Użytkownicy spełniają warunki określone w pkt. § 1752 par.1 Kodeksu Cywilnego, a Operatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszych Warunków w trybie jednodniowym; o zmianie poinformuje Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub wiadomości mailowej na adres mailowy Użytkownika wpisanego w bazie sklepu internetowego. Użytkownik ma prawo do odmówienia akceptacji Regulaminu w ciągu 5 dni roboczych od pierwszego zalogowania się na Konto Użytkownika po powiadomieniu o zmianie Regulaminu (jeżeli zostało to przekazane pocztą elektroniczną) i zobowiązanie z tego powodu do wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia 5 dni roboczych, co do których umawiające się strony wzajemnie uznają, że wystarczy zamówić podobne usługi od innego dostawcy.

6 Procedura reklamacyjna

6.1 Operator odpowiada wobec Konsumenta za to, że Towar w momencie odbioru jest wolny od wad.

6.2 Jeżeli Towar ma wady, Konsument ma prawo żądać dostawy nowego Towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, a jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, Konsument może żądać tylko wymianę części; jeśli nie jest to możliwe, ma on prawo odstąpić od umowy kupna.

6.3 Konsument ma prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on właściwie użytkować Towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży.

6.4 Jeżeli Konsument nie odstąpi od Umowy Sprzedaży lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego Towaru bez wad lub do wymiany jego elementów lub do naprawy Towaru, może zażądać stosownego rabatu. Konsumentowi przysługuje rozsądna zniżka, nawet jeśli Operator nie może dostarczyć nowego Towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić Towaru, a także jeśli Operator nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub spowodowałby dla Konsumenta istotne utrudnienia.

6.5 Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Konsument wiedział przed odebraniem Towaru, że Towar ma wadę albo jeżeli Konsument sam spowodował wadę.

6.6 Odpowiedzialność Operatora za wady Towaru nie dotyczy zużycia Towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku Towaru sprzedawanego po niższej cenie zakupu za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę zakupu, w przypadku Towaru używanego za wada odpowiadająca stopniowi użytkowania lub zużycia przez Konsumenta lub jeżeli wynika to z charakteru Towaru.

6.7 W przypadku udzielenia gwarancji na Towar Konsument ma prawo dochodzić odpowiedzialności za wadliwe wykonanie towaru w okresie gwarancyjnym.

6.8 Reklamacje dotyczące Towarów, w tym usunięcie wad Towaru, należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że Operator i Konsument ustalą dłuższy termin. Po tym okresie Konsumentowi przysługują takie same uprawnienia, jak w przypadku istotnego naruszenia Umowy.

6.9 Bieg terminu na załatwienie reklamacji ulega zatrzymaniu w przypadku, gdy Operator nie otrzyma wszystkich dokumentów niezbędnych do załatwienia reklamacji do czasu dostarczenia tych dokumentów.

6.10 Operator lub podmiot przez niego wyznaczony po prawidłowym załatwieniu reklamacji wezwie Konsumenta do odbioru naprawionego Towaru.

6.11 Prawo do wykonywania praw z wad Towaru wygasa w przypadku nieprofesjonalnego montażu lub nieprofesjonalnego uruchomienia Towaru, a także w przypadku nieprofesjonalnego obchodzenia się, tj. W szczególności używania Towaru w warunkach nieodpowiadających parametrom określonym w dokumentacji za Towary.

7 Ochrona danych osobowych

7.1 Operator jest prawnie zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W związku z tym operator stosuje różne skuteczne technologie bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem.

7.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności tutaj: https://www.janoschbf.com/ochrona-danych-osobowych/

8 Korzystanie ze sklepu internetowego

8.1 Operator niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób określony w niniejszych Warunkach Handlowych.

8.2 Operator ma prawo do zmiany sklepu internetowego, tj. Jego rozwiązania technicznego i/lub interfejsu użytkownika.

8.3 Operator ma prawo do ograniczenia lub przerwania funkcjonalności Sklepu Internetowego lub dostępu do niego na czas ściśle niezbędny ze względu na konserwację lub naprawę Sklepu Internetowego lub z innych przyczyn leżących po stronie Operatora lub osoby trzeciej.

8.4 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych i obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polski i Wspólnoty Europejskiej podczas korzystania ze sklepu internetowego. Użytkownik jest zobowiązany do całkowitego wyrównania wszelkich szkód, które w ten sposób wyrządziłyby Operatorowi lub osobom trzecim.

8.5 W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Handlowych lub Umowy Sprzedaży lub aktualnych i obowiązujących przepisów prawa Operator ma prawo zlikwidować Konto Użytkownika.

9 Oświadczenie operatora

9.1 Operator oświadcza, że ​​zapisy danych w Sklepie internetowym, jako systemie elektronicznym, są rzetelne, prowadzone systematycznie i sekwencyjnie oraz chronione przed zmianami.

9.2 Z powodu błędu technicznego w sklepie internetowym cena zakupu może zostać wyświetlona dla Towarów, których kwota nie odpowiada w przybliżeniu zwykłej cenie takich Towarów na rynku; w takim przypadku Operator nie jest zobowiązany do dostarczenia Towaru po wyświetlonej cenie zakupu, skontaktowania się z Użytkownikiem i poinformowania go o rzeczywistej cenie zakupu Towaru, a Użytkownik ma prawo zdecydować, czy przyjąć Towar na rzeczywistym cena zakupu, a jeśli nie, to na początku.

9.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia Towarów w Sklepie internetowym mogą mieć charakter poglądowy lub mogą powodować zniekształcające wrażenie w związku z ich konwersją do wyświetlania w urządzeniu technicznym Użytkownika, dlatego też Użytkownik jest zawsze zobowiązany do zapoznania się z pełnym opisem Towaru i skontaktowania się z Operatorami.

9.4 Dane kontaktowe Operatora w celu komunikacji z Użytkownikiem podane są w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego w sekcji https://www.janoschbf.com/kontakt/.

10 Obowiązujące prawo

10.1 Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna podlegają prawu Rzeczpospolitej Polski, w szczególności kodeksowi cywilnemu.

11 Skuteczność

11.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.