Zgoda na podanie danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: JANOSCH B&F s.r.o. z siedzibą Čeladná 752, 739 12 Čeladná.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest: JANOSCH B&F s.r.o. z siedzibą Čeladná 752, 739 12 Čeladná.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dowolnego pracownika administratora.

1. Tekst zgody

Zaznacz pole wyboru przed wysłaniem zamówienia

w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej również „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz zgodnie z art. 6, Ustęp 1 litera a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / KE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie administratorowi.

2. Jakie dane będą przetwarzane

3. W jakich celach dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane

3.1. Dane osobowe, którymi są:

administrator będzie zbierał, przechowywał i przetwarzał w następujących celach: w celu wysyłania ofert handlowych i marketingowych oraz powiadomień administratora.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne. Administrator będzie przechowywać dane osobowe maksymalnie przez 24 miesiące.

5. Jak będą przetwarzane i przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

6. Prawa, informacje i dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz mam prawo zażądać wyjaśnień w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (tj. Prawo do uzyskania dotyczących mnie danych osobowych, które dostarczyłem administratorowi w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, więcej szczegółów patrz Art.20 RODO).

Mam prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a). a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) a) RODO. Oznacza to, że nie mam takiego prawa, w szczególności, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności obowiązku związanego z LVTČ)

Jako osoba, której dane dotyczą, jestem poinformowany, że mogę cofnąć zgodę na podanie danych, wypełniając formularz na stronie https://www.janoschbf.com/muj-ucet/ lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@janoschbf.com.

Jako osoba, której dane dotyczą, mam prawo do żądania informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do udzielenia mi tych informacji bez zbędnej zwłoki. Treść informacji określają przepisy art. 12 ust. 2 ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Administrator ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Jako osoba, której dane dotyczą, w przypadku wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych mam prawo skontaktować się z administratorem lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Administrator oświadcza, że ​​podczas przetwarzania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator oświadcza, że ​​dane osobowe nie są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych ani do celów statystycznych.

Administrator oświadcza, że ​​będzie przetwarzał dane osobowe:

7. Postanowienia końcowe

Jako osoba, której dane dotyczą, oświadczam, że znam przysługujące mi prawa wynikające z § 12 i § 21 ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawa wynikające z RODO. Oświadczam, że wszystkie podane informacje są dokładne i zgodne z prawdą oraz są przekazywane dobrowolnie. Administrator oświadcza, że ​​będzie zbierał dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu i będzie je przetwarzał wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Zgoda ta jest swobodnym i świadomym wyrażeniem woli osoby, której dane dotyczą, której treścią jest zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych.